„Polonijny Ośrodek Biznesu i Turystyki” na podstawie Licencji nr 02010/488, wydanej przez MSW RB z dn. 01.06.2007r. świadczy zagranicznym Pracodawcom odpłatne usługi dotyczące rekrutacji i oficjalnego zatrudnienia pracowników z Białorusi u pracodawców zagranicznych, w tym i u pracodawców polskich.

Rekrutacja i wysyłanie pracowników do pracy odbywa się na podstawie Umowy o współpracy zawartej pomiędzy Licencjatem a Pracodawcą zagranicznym i zarejestrowanej  razem z uzgodnionym z pracodawcą projektem Umowy o pracę w Obwodowym Urzędzie Obywatelstwa i Migracji (dalej „UOiM”) USW RB. Cena usług, związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników, zależy od ilości zamawianych pracowników i ich kwalifikacji.

W celu sporządzenia Umowy o współpracy w tej dziedzinie i projektu Umowy o pracę Pracodawca zagraniczny powinien przedstawić Ośrodkowi dane o swojej firmie: pełna nazwa firmy, adres prawny;  nr  KRS (lub innego dokumentu swiadczącego o rejestracji firmy) i datę rejestracji, numery NIP i REGON; rekwizyty bankowe wraz z podaniem adresu banku; imię, nazwisko i stanowisko reprezentanta firmy (dyrektor, prezes lub inna osoba), telefony do kontaktu. W KRS lub innym dokumencie świadczącym o rejestracji firmy powinna być wpisana działalność gospodarcza, uwzględniajaca stanowiska poszukiwanych pracowników, wskazanych w zamówieniu. Te dane sprawdza UOiM USW RB przy rejestracji umów o pracę.

W celu rejestracji Umowy o współpracy w UOiM  USW RB  Pracodawca zagraniczny przedstawia Ośrodkowi KRS lub inny dokument świadczący o rejestracji firmy z apostilem. Ten dokument będzie tłumaczony na język rosyjski przez tłumaczy zarejestrowanych w ujednoliconym rejestrze tłumaczy grodzieńskiego okręgu notarialnego i poświadczany notarialnie w Grodnie.

Do rejestracji powinny być dostarczone oryginały Umowy o współpracy oraz projektu Umowy o pracę z podpisami i pieczątkami.

„Polonijny Ośrodek Biznesu i Turystyki” sporządza wszystkie dokumenty niezbędne do podjęcia pracy, w tym także na otrzymanie wizy w celu wykonywania pracy, włącznie z rejestracją w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie lub w Centrum Wizowym. Wizy w celu wykonywania pracy konsulat wydaje na podstawie Oświadczenia o Powierzeniu Wykonania Pracy …. z okresem pobytu do 180 dni lub na podstawie Zezwolenia Wojewody na pracę- z okresem pobytu do 365 dni (roczne).

ZEZWOLENIE WOJEWODY NA PRACĘ lub OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONANIA PRACY… załatwia PRACODAWCA.